پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

انعقاد بیش از هزار قرار داد توسط شهرک صنایع شیمیایی شیراز