پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۸

انفجار در مرکز غیرمجاز ال.پی.جی بجنورد