چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۰

انفجار در مرکز غیرمجاز ال.پی.جی بجنورد