چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۴

انگلیس ترور نافرجام نخست وزیر تشکیلات فلسطینی را محکوم کرد