چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۸

اولویت مهم استان سمنان آب است