جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۱

اکنون به نزدیکترین نقطه در طول تاریخ برای نابودی یهود رسیده ایم