دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۲۴

اکنون به نزدیکترین نقطه در طول تاریخ برای نابودی یهود رسیده ایم