چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۵

ایالت نیویورک از خانواده ترامپ شکایت کرد