چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۰

ایجاد زمینه مشارکت در حوزه فناوری تصفیه آب و پساب میان ایران و چین