پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۵

ایران مهمان نواز خوبی برای اتباع افغانستانی است