شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

ایران مهمان نواز خوبی برای اتباع افغانستانی است