جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۰

ایلام از نظر سطح تحصیلات براساس جمعیت در رتبه اول کشور است

1. فهرست شهرهای استان ایلام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به بالا ↑ «سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، جمعیت تا سطح آبادی‌ها بر حسب سواد» (فارسی) . مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۱۵ نوامبر  ...

2. استان ایلام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استان ایلام یکی از استان‌های کشور ایران است که در باختر این کشور و در ناحیه‌ای ... بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت استان ایلام در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۴۵٬۷۸۷ ...

3. ایرنا - جمعیت استان ایلام شهری تر، پیرتر و باسواد تر شده است

27 مه 2017 ... وی از دیگر واقعیت های استان ایلام را پیر شدن جمعیت براساس نتایج سرشماری ... پنج سال گذشته باسوادتر شده و سطح تحصیلات افراد نیز افزایش یافته که این ... و تبادل نظر می شود، گفت: پارسال نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور ... برای ایلام زیاد است ضمن اینکه رنج سنی طلاق ها در پنج سال اول زندگی است.

4. 1387 ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم در ﺳﺎل

ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري آﻗﺎﻳﺎن. : ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻗﻴﺼﺮﺑﻴﮕﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺮي. زﻳﺮ ﻧﻈﺮ. : ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮادي. وﻳﺮاﺳﺘﺎري. : ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ ...... اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ. در ﻋﻨﺎوﻳﻦ ... و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛـﺸﻮر ... 13. ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم در ﺳﺎل. 1387. ﻓﺼﻞ اول. ر ﺪ ا ﺼﺎدی ﯽ د ﯽ ﻮر ﻌﺎﻞ ﺑﺎ ا ﺼﺎد ﮫﺎﯽ. اﻣ ..... رﺗﺒﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن. ﻫﺎ.

5. ایلام - روزنامه جوان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از طلب ۱۶۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از ... ایلام از نظر سطح تحصیلات براساس جمعیت در رتبه اول کشور است.

6. اﯾﻼم ا ﺘﺎن -ﺎه ا ﺘﺎن ﯾﮏ ﮕ - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

از ﻃﺮﺣﻬﺎي آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا. اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ... اﯾﻼم ﯾﮏ ﮕﺎه. ٣ www. amarkar.ir. ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ➢. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎل. 1393 ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري اﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻞ. ﭘﺎﯾﯿﺰ. ﺳﺎل. 1393 ..... از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌـﺎل و ﺑﻘﯿـﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌـﺎل.

7. تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کشاورزی در شهرستانهای استان ایلام

نتایج به دست آمده نشانگر نامناسب بودن وضعیت شهرستان‌های استان ایلام از نظر ... همچنین کشاورزی بخش اصلی فعالیت در اقتصاد اکثر کشورهای درحال توسعه می‌باشدو توسعه ... پائین بودن سطح سواد کشاورزان: براساس نتایج تفصیلی سرشماری عمومی .... همچنین براساس نتایج سرشماری مذکور، جمعیت استان 545787 نفر بوده است که از  ...

8. افزایش جمعیت - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

افزایش جمعیت سالمند ایران/تعداد سالمندان زن بیشتر از مردان. نماینده صندوق ... ایلام از نظر سطح تحصیلات براساس جمعیت در رتبه اول کشور است. ایلام-معاون امور ...

9. دولت و نبود تفکر اجتماعي در توسعه مناطق محروم، دکتر ... - دانشگاه ایلام

سرانه در آمد نفت در ایلام برابر 13 میلیون ریال و در کشور 5 میلیون ریال است و این در ... زندگی بعد از استان سیستان و بلوچستان در کشور؛ رتبه 30 ام را از نظر رشد جمعیت با ... بر اساس آمارهای سال 1393 تعداد کل دانشجویان فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل .... در ادبیات اقتصاد منطقه ای اصولا دو نوع برنامه ریزی در سطح مناطق وجود دارد یکی ...

10. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎن

16 آگوست 2010 ... رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﻳ. ﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ .... ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ، رﻓﺎه ﻣﺎدي، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻢ ... ﻫﺎي زاد و وﻟﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻓـﺮاد، وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، ﺳـﻄﺢ آﻣـﻮزش و .... زﻧﺪﮔﻲ، ﻏﺎﻟﺐ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﻣﺘﺮادف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻜﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ..... ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪار وﻳﮋة اول ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ.

11. جدیدترین خبرهای شهرستان ایوان | خبر فارسی

یک کشاورز کارآفرین در بخش زرنه شهرستان ایوان توانسته است با تکیه بر ... شهرستان ایوان با 55 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری ایلام قرار دارد. ... میزان اشتغالزایی در باغ های سطح شهرستان ایوان بصورت مستقیم 800 نفر و ... کتابخانه تخصصی نابینایان در نیمی از استان های کشور ایجاد شد ...... نظر، اشکال ، انتقاد ، پیشنهاد.

12. عدالت جنسیتی با بی‌عدالتی در نظام آموزشی استان ایلام

اين سئوال باقي است كﻪ عدالت جنسيتي در مناطق مختﻠف كشور ... سطح معن. ي. داري در نظر گرفتﻪ شد . جدول. -١. راﻫنمﺎي استفﺎده از شﺎخ. ص عدالت جنسيتي در آموزش (. GPI. ) .... نمونه آماري به تفكيك شهرستان، تعداد، جنسيت و جمعيت در حال تحصيل بر اساس آمار و ..... of Educational Opportunities in Khorasan Province, the First Development.

13. مطالعۀ پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان ایلام

طی چند سال اخیر خودکشی در میان جوانان آبدانان رشد فزاینده‌ای به‌خود گرفته است. ... ادبیات نظری و پژوهشی وسیعی در زمینۀ علل و اثرات خودکشی در کشور وجود دارد که عمدتاً ... عنوان «مدرنیته و خودکشی زنان و دخترانِ لک»، بر اساس تجربۀ مدرنیته در سرزمین لکها، ..... جمعیت و افزایش نرخ سواد و کسب رتبۀ اول استان از نظر دارندگان تحصیلات ...

14. مورموری ایلام - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

بر اساس سرشماري ۱۳۸۵، شهر کوچک مورموري از توابع آبدانان در استان ايلام حدود سه ... برآورد مي‌شود آبدانان در هنگام زمين‌لرزه، حدود ۳۱ هزارنفر جمعيت داشته است. ... از اين نظر مي‌توان دريافت که توفان لرزه‌اي ايجادشده طي سه هفته اول پس از رخداد پايان نيافته ... در اين زمين‌لرزه گزارش‌هايي از تغيير در سطح آب زيرزميني در پهنه رومرکزي و همچنين ...

15. جمعيت جابجايي از جلوگيري براي مناسﺐ سياستي شهر - روستا شهرهاي ...

10 مارس 2017 ... استان. ايلام. مﺜﺒت. ﺑﻮده. ازو. نﻈر. ﺗـراكم. جﻤﻌيتـي. و. رشـد. شـهري. ﺑـﻪ. سﻮي ... راستا، مهاجرت در نيم قرن اخير، در كشﻮرهاي صنﻌتي مهار شده است ﺗا جايي ..... آن است كﻪ هر مركزي ﺑايستي از سطح پتانسيل ﺑالايي ﺑرخﻮردار ﺑاشد ﺗا ﺑتﻮاند ناحيﻪ ..... در مرحلﻪ اول از ﺑين .... هزار نفر دارا هستند كﻪ ﺑراساس مﻌيارهاي ﺗقسيﻤات كشﻮري جزء شهرهاي ﺑسيار.

16. بررسی وضعیت سلامت و اقتصادی- اجتماعی سالمندان استان ایلام در سال ...

29 آگوست 2014 ... ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺟﻬﺎن. را. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﮐﻦ در اﺳﺘﺎن. اﯾﻼم در ﺳﺎل. 1390. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .... در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮاي. 65. ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ،. 5/2. درﺻﺪ اﺳﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ .... رﯾﺰي در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ..... ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑ. ﻪ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺟﺰ اﺳﺘ. نﺎ. ﻫﺎ. ي. ﮐﻢ. ﺗﺮ. ﺑﺮﺧ. ﻮردار ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ...

17. اصل مقاله - فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)

ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که استان لرستان از نظر موقعیت جغرافیایی، ..... بر اساس این گزارش از مجموع جمعیت لرستان، تعداد ۸۹۲ هزار و ۸۸۹ نفر مرد .... معادن سنگ کشور حائز رتبه اول معادن سنگ و با تولید سالانه ۱۲۰۰۰۰۰۰ متر مربع انواع ... کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان، همدان و ایلام نیز طایفه های گوناگون لر پراکنده اند.

18. شهرستان آبدانان - فرصت های سرمایه گذاری استان ایلام

31 دسامبر 2015 ... بر اساس سرشمار سال 1390 جمعیت شهرستان، 46977 نفر می باشد. ... از شمال به وسیله کبیر کوه و از جنوب غربی به وسیله دینار کوه محصور شده است.

19. ﺗﺤﻠ ﻞﯿ ﺑﻘﺎ ي ﻣﺮگ و ﻣ ﺮﯿ ﮐﻮدﮐﺎن ز ﺮﯾ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن در ا ﯾ ﺮان - مجله جمعیت

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوري. در. ﺳﻄﺢ ا. ﺳﺘﺎﻧﻬﺎي. ﮐﺸﻮر. ﯽﻣ .... ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪﮐﯽ. در. ﺑﺎزار ﮐﺎر. زﻧﺎن. رخ. داده. اﺳﺖ . ﺗﺤﺼﯿﻼت. ﻧﯿﺰ .... در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮔﺬار، ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ...... ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم و ﮐﻬﮕﯿﻮﻟﯿﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﯾﺎ. 4 ...... ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺲ ﮔﺪاﯾﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺮار.

20. بیشترین و کمترین طلاق در کدام استان‌ها اتفاق می‌افتد؟

5 سپتامبر 2015 ... بر اساس نرخ جمعیتی طلاق استان‌ها در سال 93، به طور میانگین به ازای هر 100 هزار ... بر این اساس، استان سیستان و بلوچستان با 54.96، ایلام با 101.39 و کرمان ... و 49 هزار و 433 واقعه طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور به ثبت رسیده است ... سطح آگاهی پایین برخی خانواده‌ها و جوانان نسبت به طلاق و تبعات آن و همچنین ...

21. تحلیل شبکه مهاجرت های بین استانی در ایران - نشریه تحقیقات ...

رشد و تحول طبیعی جمعیت، تحت تأثیر مهاجرت و تحرکات فضایی جمعیت قرار دارد. هر ... های صورت گرفته در سطح نواحی مختلف کشور است، به چه. ترتیب بر نواحی ...

22. تحلیل عاملی خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد. در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﯾﻼم. واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و .... اﻣﺎ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ. ﯽ. دار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي. ﻧﺸﺎن. دا. اده. ﻧﺪ .... ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻗﺎﻟﺐ. 7. ﺳﺆال ﺑﺎز. و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ. ﮔﻮﯾﻪ .... رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي. دﯾﺪﮔﺎه. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي. اﯾﻼم. ﻧﺴﺒﺖ ﺑ. ﻪ. ﺧﻼﻗﯿﺖ. ﮔﻮﯾﻪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.

23. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام، شماره 82 - Magiran

25 ژانويه 2014 ... مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام ... دوماهنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (پزشکي) ... تكانش و خودآگاهي هيجاني در دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي غرب كشور ...... موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبيرستان شهرستان .... عوامل تاثير گذار بر انجام رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت بر اساس الگوي .... نظر بدهيد

24. عوامل مرتبط با احساس شادکامی سالمندان - نشریه پرستاری ایران

پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی میزان شادکامی سالمندان شهر ایلام و ... بخش اول فرم مشخصات فردی؛ بخش دوم پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش متغیرهای ... ۲۷۵ با متغير احساس شادکامی، مستقیم، و در سطح حداقل ۹۵ درصد معنی دار است ... نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج و در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت سالمندان در این شهر، ...

25. کنکور سراسری 90 رشته ریاضی - konkur.in

توضیحات بطحایی درباره تاثیر قطعی ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸. 1603 بازدید. واکنش ...

26. دانلود رایگان نرم افزار تخمین رتبه کنکور ( اندروید )

دانلود رایگان نرم افزار تخمین رتبه کنکور ( اندروید ) کاری از دانشجویان دانشگاه صنعتی ...

27. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

28. بایگانی‌ها دانشگاه پیام نور کرمان - اخبار پیام نور

قائم مقام رییس دانشگاه پیام نور در مراسم تجلیل از اساتید برجسته دانشگاه پیام نور ...

29. جدیدترین خبرهای شهرستان دشتی | خبر فارسی

او گفت: زیرساخت برخی از طرح های هادی در این روستا انجام و پایه نوری در ورودی روستا ظرف ...

30. استخدام سازمان بهزیستی در سال ۹۷ (خبر جدید) | استخدام

استخدام سازمان بهزیستی سوالات رایج در آزمون های استخدامی در مصاحبه استخدامی چه می ...

31. استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال 97 (کلیه اخبار) | استخدام

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ابوالقاسم ورداسبی ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی ...

32. علل خودکشی مردان و زنان suicide جامعه شناسی خودکشی

کیورد: خودکشی ، علل خودکشی ، آمار خودکشی ،suicide ، خودکشی زنان ، جامعه شناسی خودکشی

33. استان زنجان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استان زنجان یکی از استان‌های ایران است که در منطقه آذربایجان ایران قرار گرفته‌است.

34. استان بوشهر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که ...

35. سامانه ضمن خدمت فرهنگیان - سامانه جامع مدیریت آموزش و ...

جامع فرهنگیان , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان , سامانه جامعه فرهگیان ,ضمن خدمت , سامانه ضمن ...

36. جستار - اقتصاد مقاومتی - KHAMENEI.IR

دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع ...

37. کارشناسی ارشد فراگیر - اخبار پیام نور

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت هیجدهم پذیرش بهمن سال ۹۶ از امروز در سایت ...

38. پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت | دانلود پایان نامه و ...

پایان نامه یکپارچه سازی اعتماد و ارزشهای شخصی با مدل پذیرش فناوری(tam) در مراجعه ...