شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۷

اینکه تحلیلها و نقد برجام را ناشی از بیسوادی و سطحی نگری منتقدان بدانیم ...