چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۸

این ملت خسته نیست؛ کسانی که القاء خستگی و بی نشاطی مردم می کنند خودشان ...