چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۳

بازداشت عامل آتش سوزی در شرکت برق ناحیه 2مشهد