شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۶

بازدید رایگان از نخستین موزه وقفی خصوصی ایران و یکی از 6 کتابخانه بزرگ نسخه های خطی جزئیات