یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۲

بازدید های شبانه وزیر بهداشت از سه بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ...