یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۰

بازهم بی توجهی به جلو و مرگ یک نفردرحادثه رانندگی در جاده ساوه