چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۴

بانک علمی جامع در زمینه قرآن و استشراق راه اندازی می شود