یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۱

بانک علمی جامع در زمینه قرآن و استشراق راه اندازی می شود