پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۲۶

بانک علمی جامع در زمینه قرآن و استشراق راه اندازی می شود