دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

با افزایش قیمت حامل های انرژی نمی توان شغل ایجاد کرد