جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۹

با افزایش قیمت حامل های انرژی نمی توان شغل ایجاد کرد