پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۴۶

با افزایش قیمت حامل های انرژی نمی توان شغل ایجاد کرد