پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۹

با مهار آتش راننده تانکر حامل گازوئیل نجات یافت