چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۲

با پذیرش FATF خود را در دام دسیسه غربی ها گرفتار می کنیم