شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۸

بخشی از یک پل بزرگراهی شلوغ در فرانسه فرو ریخت