شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۱

بدهی 7950 میلیارد ریالی بنگاه های اقتصادی به تامین اجتماعی هرمزگان

1. ایرنا - بنگاه های اقتصادی 7950 میلیارد ریال بدهی بیمه ای دارند

7 جولای 2018 ... بندرعباس – ایرنا – مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: این سازمان هفت هزار و 950 ... و بنگاه های اقتصادی استان طلبکار است که تسویه آن موجب خدمت دهی بهتر به 947 هزار و ... بنگاه های اقتصادی 7950 میلیارد ریال بدهی بیمه ای دارند ...

2. بدهی 7950 میلیارد ریالی بنگاه های اقتصادی به تامین اجتماعی هرمزگان

10 جولای 2018 ... مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: این سازمان هفت هزار و 950 میلیارد ریال از کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی استان طلبکار است که تسویه آن موجب ...

3. بنگاه های اقتصادی 7950 میلیارد ریال بدهی بیمه ای دارند | ایرنا - ایرنا

7 جولای 2018 ... تسهیلات 466 میلیارد ریالی بانک سامان به بنگاه های کوچک و متوسط ... مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: این سازمان هفت هزار و 950 میلیارد ریال از ...

4. اخبار اقتصادی: دولت برای جبران خسارت کشاورزی و دامداری آبادان وارد ...

2 جولای 2018 ... شهرستانهای آبادان و خرمشهر طی چند روز گذشته به دلیل پایین آمدن کیفیت آب شاهد ... بندرعباس – ایرنا – مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: این سازمان هفت هزار و 950 میلیارد ... بنگاه های اقتصادی 7950 میلیارد ریال بدهی بیمه ای دارند.

5. فعالیت رسمی شعبه شهید رجایی با 22 هزار نفر بیمه شده اصلی/ خدمات ...

مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان اعلام کرد: تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش ... به پیگیری های صورت گرفته برای راه اندازی شعبه جدید در غرب بندرعباس، اظهار داشت: ... وی هزینه صرف شده برای راه اندازی این شعبه را ١٧ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ... شده اصلی/ خدمات رسانی به ٥٤٧ کارگاه و بنگاه بزرگ اقتصادی در غرب بندرعباس.

6. . ، وﺳﻮء اﻟﺘﱠﺪﺑﻴﺮِ ﻳ ﻔﻨﻲ ﻛَﺜﻴﺮَه اﻟﺘﱠﺪﺑﻴﺮِ ﻳ ﻨﻤﻲ ﻗَ

ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑـﺪﻫﻜﺎر. وزارت. ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ .... ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد. (. 3.000.000.000.000. ) رﻳﺎل ﺑﺮاي. ﺗﺄﻣﻴﻦ. و اﺳﺘﺎﻧﺪار. د. ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺪارس ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﻫﺎ ... ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻪ ...... ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ...... ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ، ﻣﻠﺰم. ﺑﻪ رﻓﻊ ...