چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۲

برای حل بحران سوریه باید به دولت قانونی این کشور احترام گذاشته شود