پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۰

برجام نباید وسیله ای باشد که به اصل نظام و رهبری حمله شود