چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۴

برخورداری بیش از 19 هزار نفر از خدمات فوریتی اورژانس هوایی