شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۵

برخی با غفلت دستگاه ها منابع طبیعی و اراضی دولتی را تخریب می کنند