دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۲

بررسی احراز جانبازی متقاضیان در استان ها تسریع می شود