چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۹

بررسی احراز جانبازی متقاضیان در استان ها تسریع می شود