جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۴

بررسی رابطه باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت با آگاهی فراشناختی در ...