پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۵

بررسی رابطه باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت با آگاهی فراشناختی در ...