سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۲

برنامه ای برای ارائه دستور غذا، با اسکن مواد موجود در یخچال