یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۵۹

برنامه ای برای ارائه دستور غذا، با اسکن مواد موجود در یخچال