پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۱

برنامه ی هوشمندانه ی جف بزوس برای کارگران