پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۱۷

برپایی 340 کرسی آموزش زبان فارسی در 62 کشور جهان جهانگیری: دولت از اقتصاد ...

1. ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺔ ﻛﺎرﻧﺎﻣ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﻋﻼﻣﻪ - معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﺳﺖ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﮔﺰاف ...... دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ...... 0. 0. 1. 5. 100. 8. ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﻛﻮ. 0. 0. 4. 18. 400. ﺟﻤﻊ. 5. 100. 22. 100. 340 ..... 62. ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ. ردﻳﻒ. ﻧﺎم داﻧﺸﻜﺪه. ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺴﺖ. ﺳﺨﻨﺮان / دﺑﻴﺮ ...... زﺑﺎن. C++. آﻗﺎي. ﻏﻔﺎري. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي. 4. ﺟﺴﺘﺠﻮي. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. در. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. دﻛﺘﺮ. ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ.

2. ریشه ها و پیامدهای خشونت - نشریه میهن

خشونت دولتی منفی، بازدارندگی موثر صورت بگیرد . در رویداد .... تحلیل او از شرایط گذشته و آینده ی کشور و جهان .... در »زبان مصلحت« اما خطاب به آیت اهلل خمینی ..... های سیاسی، اقتصادی، رانت خواری و خالصه کالم ...... مهمتر از آن برپایی نظام سیاسی ست که در آن امر ...... که به این جنایات منجر شد در نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی جاری باشد.

3. نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - اسفند 1380 - شماره 120 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

4. چکیده فارسی1.docx - دانشگاه شهید بهشتی

11 مه 2015 ... دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻼﻟﯽ (اﺳﺘﺎدﯾﺎر زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ). ﺑﻬﻤﻦ رﺣﯿﻤﯽ ...... ﻣﻨﺪ، ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ و ﻣﺪاوم ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮﺳﯽ داﺋﻤﯽ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﭘﮋوﻫﯽ اﺳـﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ...

5. نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - خرداد 1382 - شماره 135 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

6. مطالعات تاریخ اسالم - پژوهشکده تاریخ اسلام

23 جولای 2016 ... چکیــدة فارســی و انگلیســی )شــامل طــرح مســئله، روش تحقیــق و دســتاوردهای ... عربـی، فرانسـه و غیـره( تنهـا از نویسـندگان غیـر فارسـی زبـان پذیرفتـه ...... بــرای نمونــه دولت هــای شــیعی در مرکــز جهــان اســالم .... آمـوزش انقـالب اسـالمی. ... ثبـات، امنیـت، تدبیـر حکومـت و بهبـود وضعیـت اقتصـادی جامعـه می ...... Page 62 ...