پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۵

بستن تنگه هرمز مستلزم پس گرفتن امضای کنوانسیون حقوق دریاها است