دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۰:۵۱

بسیج جامعه پزشکی در روستای جایزان کهنه سمیناری برای تحقق سیاست های جمعیتی