یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۰۸

بهداشت و درمان از مهمترین اولویت های ثبت وقف جدید در خراسان شمالی است