سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۶

بهداشت و درمان از مهمترین اولویت های ثبت وقف جدید در خراسان شمالی است