پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۲

بهره مندی رایگان 18 هزار نفر در بیمارستان صحرایی جهرم