چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۸

بهره مندی رایگان 18 هزار نفر در بیمارستان صحرایی جهرم