دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۷

بهره وری واحدهای تولیدی سمنان افزایش یافت