پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۵۴

بیانیه استاد حوزه: اعتصاب نخواهم کرد؛ زمینه جنبش نخبگانی علیه ربا فراهم است