پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۸

بیش از 14 درصد تماس ها با اورژانس شیراز مزاحم تلفنی است!