سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۰

بیش از 14 درصد تماس ها با اورژانس شیراز مزاحم تلفنی است!