چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۹

بیمارستان های قم در ایام نوروز فعال هستند