پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۳

بیماری تشنج تا 95 درصد قابل کنترل و درمان است