سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۴۱

بیمه سلامت 9 میلیارد تومان بدهی دارد 6 میلیون نفر فاقد بیمه هستند