یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۱

بی ثباتی،عدم تمرکز و ضعف جسمانی؛عربستان در حد جام جهانی نیست