یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۵

تأسیس مرکز ایران شناسی و راه اندازی دانشگاه فنی و حرفه ای در سنگال