شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۶

تاثیر تعدیل نرخ ارز بر تجارت کشور