چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۸

تاکید هنیه بر خودداری فتح از شتابزدگی در متهم کردن حماس