سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۵

تبیین جامعه شناختی ایده ی موفقیت های کوچک

1. تبیین جامعه‌شناختي ایده ی «موفقیت‌های کوچک» - زیست آنلاین

12 ژوئن 2018 ... ارتباط ایده موفقیت‌های کوچک با مبحث جامعه‌شناسی در این است که بر ... کوچک از سوي فرد فرد جامعه، به موفقيت‌هايي هرچند کوچک دست يافت. .... بنابراین می‌توان پیشنهاد کرد که در کاربست ایده موفقیت‌های کوچک ابتدا باید شناختی از ...

2. اصل مقاله (8625 K) - سیاست نامه علم و فناوری

به مثابه «جعبه سیاه»ی تلقی می شدند که جامعه شناسی حق ورود به آنها و تحلیل ... متأثر از بحثهای داغی که در دهه ۶۰ میلادی با چاپ کتاب های «ایده علم اجتماعی و ارتباط ... این نوع معرفت وجود ندارد که آن را از تحلیل های جامعه شناختی و تاریخی مصون بدارد. .... معقول یا نامعقول بودن و موفقیت یا شکست آنها به گونه های متفاوت تبیین کند؛ بلکه ...

3. عوامل مؤثر بر عملیاتی شدن ایده های کسب وکار مورد - فصلنامه اقتصاد ...

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﯾﺪه. ﻫﺎي ﮐﺴﺐ. وﮐﺎر ﮐﺎرآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﻫﺎي آﻣﻮزش روﺳﺘﺎﯾﯽ ... ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﻘﺎ. ي ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوري اﺳﺖ . در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ، اﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ..... وﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ .... ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ .... ﺗﺒﯿﯿﻦ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﺣﻤﺎﯾﺖ. ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. » ﺑﺎ ﻣﻘﺪار وﯾﮋه. 16. 5/.

4. ﻲ ﻃﻼق ﺷﻨﺎﺧﺘ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ ﻃﻼق. ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺒﻲ. 1. ﭼﻜﻴﺪه. ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده. در دﻧﻴﺎي. ﻛﻨﻮﻧﻲ. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده. اي ... ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﺮد ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . اﻳـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﻨـﺪ ﻧﻈﺮﻳـﺔ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻃـﻼق، .... در اﻳﺪه. ﻫﺎ و ارزش. ﻫﺎي اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻴﻼي ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ، ﻣﺎدي. ﮔﺮاﻳـﻲ و ﻓﺮدﮔﺮاﻳـﻲ. ﺻﻮرت ﻣﻲ ...... ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺒﻜﺔ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ. و آﺳﻴﺐ دﻳﺪن رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آﻧـﺎن ﺑـﻪ. دﻟﻴﻞ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

5. بررسی جامعه‌شناختی شاخص‌های پیشرفت و توسعه در جامعه اسلامی ایرانی

ﻮی اﺳﻼ ﯽ ا ا ﯽ ﺮ. ارد و داد. ۱۳۹۳. 1. ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ... اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﭘﻮﯾﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو. ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻮق و ... ﻫﺎي ﺗﯿﭗ اﯾﺪه. اﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه. در ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ..... ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﺎر، ﻣﺎﻫﯽ. ﮔﯿﺮي، ﺷﺒﺎﻧﯽ و.

6. ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ... ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ داراي اﯾﺪه و ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي و ... ي innovation. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ ارزش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺪه. ﻫﺎي ﻧﻮ، ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮ و ﯾﺎ راه. ﻫﺎي ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫ. ﺎ. ﻣﯽ ... ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ .... ﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﺪن ا. ﯾ ..... ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺑﺎزار، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮآوري را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ..... ﻏﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗﻮاﻧﺶ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده.

7. آرمانشهرهای واقعی و جامعه شناسی جهانی توسعه به ... - Global Dialogue

ی »آرمانش هرهای واقعی« آغاز می کنیم؛ ایده ارائه شده. اریک رایت که به نهادهای .... کند: اول تشخیص علل جامعه شناختی این. آسیب ها، دوم ]تبیین[ پیچیدگی نهادها. و ساختارهای ..... اما هر یک از این کمیته های فرعی به صورت یک کارگروه کوچکی. باقی ماند که ..... موفقیت آمیز« می توانند مبنایی برای گام های بعدی در کشمکش ارائه. کنند. ما تحریم ...

8. تلویزیون تاسیسات | پایگاه خبری تاسیسات نیوز

موفقیت‌های فنی پالایشگاه نفت اصفهان‏ ... تبیین جامعه‌شناختی ایده‌ی موفقیت‌های کوچک · تبیین جامعه‌شناختی ایده‌ی موفقیت‌های کوچک. محمد حب وطن کارشناس مسائل ...

9. مطالعات علم و فناوری:مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری

ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻓﻨﺎوري. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي. : ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ... اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻛﻮﭼﻚ .... ﻓﺖ و در ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺪة ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎرور ﮔﺮدﻳـﺪ ... ﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ،. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آﺛﺎري در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ادﺑﻴﺎت و ﻫﻨﺮﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪ؛ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ..... ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ آن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ از ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻜﺴﺖ و ﭘﻴﺮوزي در ﺳﺘﻴﺰ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي.

10. دانشگاه شهید باهنر کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی » دکتر سيامك ...

محور هاي تخصصي : جامعه شناسي مردم مدار (Public Sociology )، کمک به رفع موانع وجلب ... ویرایش سوم ،این ایده را در تاریخ ۹۵,۱۰.۱۵، درجمع همکاران در پژوهشکده مطالعات ... ارایه در سالن سرو ،پارک پردیسان ۹۵,۹.۱۷، به دعوت دفتر مشارکت ها ی سازمان محیط زیست .... محمدمهدي فداکار داوراني، سيامک زندرضوي, کاربرد يک الگوي نظري براي تبيين ...

11. اصل مقاله (272 K)

تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی. اعضای هئیت علمی ... ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و ... موفقیت در شرایط مواجه با وضعیت های پیچیده و رقابتی مطرح شد (آموو ... فرآیند خلق فرصت ها با هدف ایجاد ارزش های نوآورانه، بدون ملاحظه ی دیگر ... دیگر آن که به دست اندرکاران جامعه امکان.

12. حاشیه برد در موفقیت-کارهای کوچک و موفقیت های بزرگ-آکادمی فرجی

2 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی رادیو جهش حاشیه برد: چگونه کارهای کوچک موفقیت های بزرگ را می ... ی بسیار جالبی است که واقعا در جامعه ی ما هم قضیه به این صورت است.

13. اصل مقاله - فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ

روحی روانی، کســب موفقیت، سرگرمی و رفع مشکالت جسمانی( در 3. شکل گرایش ) ... به طور معمول از توصیف یکسره به توضیح و تبیین گام نمی گذارند، بلکه از راه. یک ســطح ... معنویت های جدید از موضوعات مورد توجه دهه های اخیر حوزه جامعه شناسی دین. بوده و تاکنون گونه .... جامعه شناسان این ایده را رد کردند که همه کسانی که به این. سازمان ها می ...

14. بهترین کتاب های روانشناسی و موفقیت دنیا کدام اند؟ - علی محمدیان

26 ا کتبر 2017 ... پر فروش ترین و تاثیر گذارتین کتاب های موفقیت ار در این مطلب علی ... به جرات اگر در جامعه ی امروز ما همین آموزه های پایه ای ثروتمند شدن رعایت .... تلاش می‌کند که نگرش جدیدش را در روان‌شناسی لوگوتراپی تبیین کند. ... کتابی کوچک که به بررسی روش ها افزایش اعتماد به نفس و خودباوری می .... کتاب ایده عالی مستدام.

15. موفقیت کسب و کارهای کوچک را با چه معیارهایی بسنجیم؟ | متمم

این نکته را به خاطر بسپارند که معیارهای موفقیت کسب و کارهای کوچک الزاماً‌ با آن‌چه به عنوان .... مفهوم ایده در کارآفرینی چیست و ایده های کارآفرینی چه ویژگی‌هایی دارند؟

16. دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... در اين مقاله، پس از اش اره به ضرورت مطالعات فلس في در باب فرهنگ، .... فرهنگ« ، »علم هاي مضاف به فرهنگ« )مانند جامعه شناسي فرهنگ(، »انسان ..... محتواي دين اس الم، امكان انحراف در تبيين دينداري و دين پژوهي ...... ايده، ش كاكيتِ معرفت شناسانه به امكان گفتگو در نظريه پردازي هاي ...... داشتن موفقيت هاي زياد.

17. نظريه تطورگرايي در جامعه شناسي1 | معرفت

19 آگوست 2010 ... كليدواژه ها: تطورگرايي، جامعه شناسي، مراحل، تطور ذهني، نظريه هاي انتخاب ... بايد در نظر داشته باشيم كه نظريه اي ممكن است تطوري باشد اما ايده پيشرفت را تأييد نكند. ... نظريه لينتون و ماين ذاتاً توصيفي و فاقد تبيين سازوكار تغيير است. .... در بسياري از اين نظريه ها، جوامع ابتدايي، جوامع كوچك، همگون و فاقد ساخت ...

18. فدک - جامعه‌شناسی - درآمدی به جامعه شناسی - بروس کوِوئن - Fadak

انسانی و کنش های متقابل آنها است. • ویژگی های جامعه شناسی: -1 جامعه شناسی به اعتبار تجربی بودن، نظم داشتن، تعمیم پذیری، قدرت تبیین کنندگی، علم بحساب ...

19. جوان امروز برای ایران فردا - بنیاد ملی نخبگان

او معتقد است ایده های خالق و نوآورانه در زمینه علوم قرآنی نیز مانند سایر عرصه ها ... موفقیت استارت آپ ها به پشتکار وابسته است/ مریم بهروزیان. 67 ... فکشــان کوچک تــر شــده و جایــی بــرای .... رهبــر انقــالب اســالمی پــس از تبییــن علــل ..... ارزش افـزوده بـرای جامعـه ایجـاد کننـد. .... دانشجو ی ن آمد در دیدار ب ره ب معظم انقالب چه گفتند.

20. نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

ایده های او در مورد تقسیم کار ، برای ساده سازی کارها و زمان سنجی مهم هستند و همچنین به ... منابع مالی در مناطق مختلف پرداخت و تعدادی از شرکت های کوچک خود را ادغام نمود. ..... در تئوري مشاهده اي گفته مي شود كه فرآيندهاي شناختي دروني، اثراتي را بر رفتار ... بر طبق ديدگاه مك كللند انگيزه ي موفقيت طلبي به طور مستقيم به توسعه اقتصادي.

21. جامعه شناس - پارسونز و نظريه آجيل(AGIL)

جامعه شناس - پارسونز و نظريه آجيل(AGIL) - این وبلاگ در جهت آموزش تبیین ... ايده ي سيستم اجتماعي پارسونز ناشي از علاقه اي بود كه وي پيش از اين به زيست ... سيستم هاي اجتماعي چنانچه بخواهند به بقاي خود ادامه دهندلازم است آنرا با موفقيت به انجام رسانند. ... سيستم اجتماعي با آن مواجهند ارائه دهد، اعم از آنكه اين سيستم كوچك باشد يا بزرگ.

22. آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

5 آوريل 2005 ... و ﭘﺮدازش ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﯾﻨ. ﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ. ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده. ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آن و از. اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ، ﺑﻪ دﺳﺖ دادن .... ارﺿﺎي ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوي و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻃﺎﻟﻊ ..... ﭘﮋوﻫﯽ را در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺧﺎص ﻧﻈﺮي و ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ. آن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ، ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎﻧﯽ ..... ﮐﻤﮏ آن. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮآورد ﮐﺮد.

23. انحرافات و کنترل اجتماعی | پژوهه تبلیغ پورتال جامع محتوای تبلیغ ...

25 مه 2015 ... در این بخش انحرافات و کنترل اجتماعی در موضوع کاربرد جامعه شناسی در تبلیغ آورده شده است. ... تبیین زیست شناختی انحراف ... شباهتی با سایر پدیده های اجتماعی ندارد ، چون وجود و رواج آن در جامعه مخل همه ایده های مربوط به اخلاق ... اطمینان آنان را نسبت به او از دست داده و موفقیت او را در اجرای فرایند تبلیغی کمرنگ می کند.

24. ﭼﮑﯿﺪه : واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ - مطالعات توسعه اجتماعی ...

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. « اﺻﻼً. » اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤ. ﯽ. ﮐﻨﻨﺪ .1/28. درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﯾﺎران ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده. اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ... داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان .... ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ..... ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ... ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. درﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﻞ. ﺟﻤﻌﯽ. و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ. ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده. ﺗﺮی ﺑﺴﺘﮕﯽ. دارد .... ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻫﺪاف، اﻓﺮاد، اﺷﺎرات ﮐﻠﻤﺎت و اﯾﺪه.

25. اصل مقاله (1053 K) - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه پیام نور

14 دسامبر 2016 ... تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ... بررسی شد و سپس از طریق مصاحبه، دیدگاه افراد جامعه آماری مورد نظر ... سازمان فراهم می کند بلکه موفقیت آن را نیز رقم می زند. .... بالا، از روش های شناختی و رفتاری به یادگیری اجتماعی و .... افزایش عملکرد شرکت های کوچک و متوسط داشت و به.

26. افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویكرد ... - مدیریت نوآوری

5 ژوئن 2012 ... موفقیت توسعه محصول جدید، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش تدوین گردید. ... جدید پرسش نامه ای طراحی و در بین 100 نفر از افراد جامعه هدف توزیع شد. ... عالوه بر ایده های درونی، ایده های بیرونی را از مسیرهای درونی و بیرونی به ... تاثیر قابلیتهای نوآوریهای فناورانه بر رقابت پذیری شرکتهای کوچک و ...... ق وام ی پ ور، محسن.

27. برای اولین بار در کشور؛ سازه ی»کانکس تاشو« به همت جهاددانشگاهی ...

27 دسامبر 2017 ... سازه ی “کانکس تاشــو” توســط مرکز فناوری های نوین ساختمانی. جهاددانشگاهی ..... این موضوع همکاری موفقیت آمیز با جهاددانشگاهی در زمینه ی ساخت ... کار سیستماتیک انجام نمی دهیم، باید حلقه های ایده تا بازار و ایده تا ..... پژوهشی در حوزه های اقتصاد، جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری و مدیریت ...... برای آن ها تبیین کنند.

28. بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و فرهنگ دانشگاهی ...

مقاله ای که می خوانید یک بررسی تطبیقی درباره فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیاست.

29. ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

اطلاعات روانشناسی و روانپزشکی، بهداشت و سلامت روان، تازه های سلامت کودکان و نوجوانان ...

30. دانا - مقاله (تلويزيون ، رسانه موثّر دوران ما)

مقدمه : رسانه ها تأثیر عمیقی را برجامعه اعمال می کنند به طوری که قادرند با شیوه های ...

31. آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

چارلز بابیج و صرفه جویی های تخصص گرایی. چارلز بابیج در 24 دسامبر سال 1792 در حومه لندن به ...

32. ‌نقدی‌ بر دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ درباره‌ انسان‌ اقتصادی ...

‌نقدی‌ بر دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ درباره‌ انسان‌ اقتصادی‌ چکیده‌ تئوری‌ «توسعه ...

33. اعضاي هيأت علمي: حسین باغیشنی

ندا شمس (1397)، "تحلیل بیزی مدل های نرخ شفایافتگی غیرآمیخته با تابع بقای نیمه‌پارامتری ...

34. همایش های خرداد ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ،اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی

35. همایش های نفت ، گاز و پتروشیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس های نفت ، گاز و پتروشیمی سال 1395 - کنفرانس های نفت ، گاز و پتروشیمی سال های ...

36. برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک

37. خصوصیات یك مرد خوب برای ازدواج چیست؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ همسر خوب به مفهوم درست و واقعی همسری است که با شما تناسب داشته باشد. آنچه از ...

38. فرگشت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمودار واگرایی گروه‌های آرایه‌ای نوین از نیای مشترکشان.

39. مقالات مهندسی پزشکی - bme711.ir

مقالات مهندسی پزشکی,مقالات مهندسی پزشکی,پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ...

40. معماری پایا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقدمه. سیمای شهرهای اقصی نقاط جهان که تا چندی پیش هرکدام درون خود دنیایی متفاوت داشت ...

41. برای درمان همجنس‌گرایی چه باید کرد؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ پسری ۲۰ ساله هستم، از بچگی شاهد دعواهای پدر و مادرم بودم و این باعث شد گوشه ...

42. لطفا نظرهای کلی خود را در انتهای این پست درج کنید ...

این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده و هدف آن مبارزه با تخلف ...

43. مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

44. دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

45. هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

فاطمه تقی‌نیا کینچاه مدیرعامل شرکت نیا راهکار نگار با بیان این مطلب در مقاله‌ای که ...

46. 7. dqat.ir/home - دارالقرآن علامه طباطبائی

حضرت آیت الله صافی خطاب به مسئولان بیان داشتند: اینجانب بارها و بارها در ملاقات ها و ...