چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۱

تجمع معترضان به سفر ترامپ به شهر سن دیه گو