شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

تحت پوشش بودن بیش از پنج هزار کارگر ساختمانی در بروجرد