شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۶

تحریم های آمریکا علیه روسیه تا زمان عقب نشینی مسکو از اوکراین برقرار می ماند