پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۵۷

تحریم های آمریکا علیه روسیه تا زمان عقب نشینی مسکو از اوکراین برقرار می ماند