شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۰

تحلیلی بر تحلیل گری در بورس