شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۶

تداوم فعالیت افراد غیرحرفه ای و غیرپزشک در مراکز درمانی