پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۳

تداوم فعالیت افراد غیرحرفه ای و غیرپزشک در مراکز درمانی

1. فرض تداوم فعالیت - ACCPress.com

تجدید نظر AICPA در استاندارد حسابرسی تداوم فعالیت. دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مجامع بين المللي حسابداري. هیأت استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی ...

2. کتابچه توجیهی فراگیران بیمارستان امیرالمومنین )ع(

برنامه اعتبار بخشی مراکز بهداشتی درمانی، در اولین گام، استانداردهای به روز، برگرفته از آخرین منابع ... آی سی یو. -. داخلی. -. جراحی. -. زنان و زایمان. -. اطفال و نوزادان. -. اورژانس. و. دیالیز .... ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد. 12 ... ری در تداوم و نحوه دریافت خدمات ... نجام هر گونه کار و یا فعالیت بر طبق برنامه پیش بینی شده .

3. پايان نامه - پرديس البرز دانشگاه تهران

براي مفيد بودن اطلاعات مالي در تصميم گيري افراد مذبور , هدف هاي حسابداري و ... مي كند كه اطلاعات مربوط به گونه اي مناسب و بدون دستكاري و سوء گيري كامل افشا شود . .... د ) گزارش مشروط در اثر عدم وجود تداوم فعاليت : در صورت وجود ابهام با اهميت در باره  ...

4. SID.ir | تجزيه و تحليل وضعيت مالي يک بخش درماني (دولتي) جهت ...

امروزه بسياري از سازمان هاي جهاني برون سپاري را بعنوان يکي از راهکارهاي کاهش هزينه ها و افزايش درآمدها تلقي مي کنند. هدف تحقيق برون سپاري بخش دياليز يک ...

5. بسته خدمات نوین سلامت میانسالان

دفتر سلامت روانی اجتماعی، دفتر بهبود تغذیه جامعه، مرکز سلامت محیط و کار. دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور. زیر نظر : معاونت بهداشت. ۱۳۹۶.

6. ب دا ش ت ی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

توانمنــد یعنــی پروفســور برزگــر جاللــی فعالیت هــای دانشــگاهی و ... رویکـرد جدیـد علمـی توانسـته از جایـگاه ویـژه ای برخـودار شـود و نقـش تحولـی در تاریـخ نـگاری ..... بـود کـه افـرادی بعـد از طـی مـدارج عالـی بـه درجـه اسـتاد تمـام می رسـند امـا بعـدازآن ..... مشـتریان خارجـی کـه بیمـاران مراجعـه کننـده بـه مراکـز درمانـی هسـتند خدمـات را طـوری.

7. هب انم رپوردگار یکتا - مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تحت درمــان فیزیوتراپي در مرکز رعد هم ... نخاعي و ویلچري شده بود، با تمرینات صحیح و حرفه اي که ازمرکز فیزیوتراپي ... شاید یكي از این راه ها جدي گرفتن توانایي ها و مشارکت دادن آنها در فعالیت هاي مختلف ..... اشتباه شوند که این همكاران غیر پزشك، ..... الزم اســت درمان این افراد تداوم داشــته .... صورت حرفه اي و چه به صورت غیر حرفه ای.

8. راهنمای ملی مدیریت خطر بیمارستانی براساس شاخص های ... - معاونت درمان

اســتمرار عملکــرد مراکــز بهداشــتي درمانــي دســتور العمــل هــای ملــی تهیــه و تدويــن گــردد. .... براسـاس تعريـف، حـوادث و باليـا اتفاقاتـی هسـتند کـه در فعالیت هـای معمـول ...... افراد. در. معرض. خطر،. اموال،. خادمات،. معيشات. و. م اي. زيسات. وارد. نمايد. ...... افرادی غیرپزشک و غیرحرفه ..... و تداوم عملکرد بیمارستان در زمان وقوب بالیا را برآورد.

9. حداقل حقوق پرستاران 2 میلیون تومان شد | ایران استخدام

4 ا کتبر 2016 ... تهران-ایرنا- معاون پرستاری وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: حداقل ... بهداشت، سهم کارکنان غیرپزشک از کارانه در مراکز درمانی و بیمارستان های معدودی ... وی درباره این پرستاران اینگونه توضیح داد که این افراد، پرستارانی هستند ... توجه به نیاز بیماران به دریافت خدمات غیر حرفه ای، بیش از 10 هزار تن در یک ...